وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
روشهای محاسبات عددی
سال تحصیلی: ۱۳۹۱
ترم : دوم (زمستان)

بارم بندی:

  • میانترم: ۷ نمره
  • پایانترم: ۸ نمره
  • تکلیف و کوئیز: ۳ نمره
  • پروژه: ۳ نمره
یا
  • میانترم: 8 نمره
  • پایانترم: 9 نمره
  • تکلیف و کوئیز: 3 نمره

سرفصل مطالب:

فصل۱: خطاها و آنالیز خطا
فصل۲: روشهای حل عددی معادلات غیر خطی
فصل۳: درونیابی و تقریب چند جمله ای
فصل۴: تقریب کمترین مربعات
فصل۵: انتگرال گیری و مشتق گیری عددی
فصل۶: حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
فصل۷: حل عددی دستگاه معادلات خطی و غیر خطی
فایلهای درس:
تکلیف فصل ۶ (حل عددی معادلات دیفرانسیل)
مشاهده
تکلیف فصل ۵ (روشهای مشتق گیری و انتگرال گیری عددی)
مشاهده
تکلیف فصل ۴ (تقریب کمترین مربعات)
مشاهده
تکلیف نوروزی ۳
مشاهده
تکلیف نوروزی ۲
مشاهده
تکلیف نوروزی۱
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
چهارشنبه۰۸:۰۰-۱۱:۰۰کلاس ۱۱۳
امتحان میانترم:
۱۳۹۲/۰۲/۰۴۱۲:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۲/۰۳/۱۶۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.