وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
مدارهای منطقی
سال تحصیلی: ۱۳۹۱
ترم : دوم (زمستان)

کتاب مرجع:

اصول طراحی دیجیتال، تالیف موریس مانو، ترجمه دیانی.

 بارم بندی:

میانترم: ۷ نمره
پایانترم: ۹ نمره
تکلیف و کوئیز: ۳ نمره
فعالیت کلاسی: ۱ + ۱ نمره

 سرفصل مطالب:

فصل۱: سیستم های عدد نویسی و کدگذاری
فصل۲: اجزا تشکیل دهنده مدارهای منطقی
فصل۳: طراحی مدارهای بدون حافظه (ترکیبی)
فصل۴: مدارهای با مقیاس متوسط (MSI)
فصل۵: تحلیل و طراحی مدارهای حافظه دار (ترتیبی)
فایلهای درس:
بازدید کننده گرامی، متاسفانه تاکنون فایلی برای این درس ثبت نشده است.
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۱۴:۰۰-۱۷:۰۰کلاس ۱۱۳
کمک مدرس:
علی حیدری
ali.heidari.1993.pc90@gmail.com
کلاس حل تمرین:
شنبه۱۶:۰۰ - ۱۴:۰۰کلاس۱۱۳
امتحان میانترم:
۱۳۹۲/۰۲/۱۸۱۲:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۲/۰۳/۱۸۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.