وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
سال تحصیلی: ۱۳۹۱
ترم : دوم (زمستان)

کتاب مرجع:

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی، تالیف ترنس دبلیو. پرات، ترجمه مهندس جعفرنژاد قمی
فایلهای درس:
اسلایدهای فصل ۱۰ (جعفری)
مشاهده
خلاصه فصل ۹
مشاهده
اسلایدهای فصل ۹ (ادراکی-مصلحی)
مشاهده
خلاصه فصل ۸
مشاهده
خلاصه فصل ۷
مشاهده
اسلایدهای فصل ۸ (خرمی- رزمجویی)
مشاهده
اسلایدهای فصل ۷ (شکرایی)
مشاهده
خلاصه فصل ۶
مشاهده
اسلایدهای فصل ۶ (رحیمی - رازی)
مشاهده
نسخه تغییریافته فایل معرفی درس و نحوه ارزیابی
مشاهده
خلاصه فصل ۵
مشاهده
اسلایدهای فصل ۵ (رضویان - نظری)
مشاهده
خلاصه فصل ۳
مشاهده
اسلایدهای فصل ۳ (اسکندری-کریمی)
مشاهده
خلاصه فصل ۲
مشاهده
اسلایدهای فصل ۲ (ابراهیمی)
مشاهده
خلاصه فصل ۱
مشاهده
اسلایدهای فصل ۱ (زارع پور)
مشاهده
اسلایدهای آماده ازکل کتاب جعفرنژاد
مشاهده
کتاب:Concepts of Programming Languages ۱۰th-Sebesta
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
چهارشنبه۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰کلاس ۱۱۳
امتحان میانترم:
۱۳۹۱/۰۲/۱۱لغو گردید
امتحان پایانترم:
۱۳۹۲/۰۳/۱۶۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.