وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
سال تحصیلی: ۱۳۹۲
ترم : اول (پاییز)

کتابهای مرجع:

  • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C، نوشته دکتر داور پناه جزی
  • الگوریتم و فلوچارت، نوشته شهریار رسولی
  • برنامه نویسی به زبان C، نوشته دکتر جعفر نژاد قمی
  • چگونه به C++ برنامه بنویسیم، نوشته هاروی دایتل و پال دایتل، ترجمه دکتر ابراهیم زاده قلزم

رئوس مطالب:

  • مفاهیم اولیه و اجزای کامپیوتر
  • سیستم های عددی در کامپیوتر
  • مفهوم الگوریتم و بیان آن
  • نمایش الگوریتم با فلوچارت
  • برنامه نویسی به زبان C (شامل مفاهیم اولیه، متغیرها، ثوابت، عملگرها، دستورات ورودی و خروجی، ساختارهای اساسی، آرایه ها، توابع، پردازش رشته ها، رکوردها، اشاره گرها و ....)

بارم بندی:

تکالیف و کوئیز:      ۴ نمره
میانترم:                ۷ نمره
پایانترم:                ۹ نمره
حضور و غیاب        ۳/۱۶ از جلسات، غیبت مجاز است و بیش از آن معرفی به آموزش

فایلهای درس:
تکلیف برنامه نویسی C (رشته ها) - تحویل ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
مشاهده
تکلیف برنامه نویسی C (توابع) - تحویل ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
مشاهده
فایل توضیح پروژه و نمونه کد
مشاهده
تکلیف برنامه نویسی C - تحویل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶
مشاهده
تکلیف برنامه نویسی - تحویل ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
مشاهده
تکلیف شماره ۲ - تحویل: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
مشاهده
تکلیف شماره ۱ - تحویل: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
مشاهده
بخش اول: مفاهیم اولیه و ساختمان کامپیوتر
مشاهده
اسلایدهای بخش اول
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
سه شنبه۸:۰۰ - ۱۱:۰۰
کمک مدرس:
سید مسعود جعفری
masoudJaafari@gmail.com
کلاس حل تمرین:
سه شنبه۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
امتحان میانترم:
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
امتحان پایانترم:
۱۳۹۲/۱۰/۱۴۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.