وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
سال تحصیلی: ۱۳۹۲
ترم : اول (پاییز)

مرجع اصلي:

 • زبان ماشين و اسمبلي و کاربرد آن در کامپيوترهاي شخصي، تأليف دکتر حسن سيد رضي، انتشارات ناقوس

مراجع کمکي:

 • برنامه نويسي به زبان اسمبلي براي کامپيوترهاي شخصي، جلد اول و دوم، تأليف فيض الله خاکپور، انتشارات جنگل.
 • Essentials of 80x86 Assembly Language, Richard C. Detmer, 2011

سرفصل مطالب:

 • فصل 1: اصول زبان ماشين و اسمبلي و ساختار کامپيوتر
 • فصل 2: نمايش اطلاعات در کامپيوتر
 • فصل 3: اصول برنامه نويسي به زبان اسمبلي
 • فصل 4: ساختار اصولي کامپيوترهاي شخصي
 • فصل 5: تشکيلات و ساختار برنامه اسمبلي
 • فصل 6: دستورات زبان اسمبلي کامپيوترهاي شخصي و روشهاي آدرس دهي
 • فصل 7: دستورات محاسباتي و کاربردهاي آنها
 • فصل 8: دستورات کنترل برنامه و دستورات منطقي
 • فصل 9: وقفه در کامپيوترهاي شخصي
 • فصل 10: نمايش اطلاعات بر روي مانيتور
 • فصل 11: گرفتن اطلاعات از صفحه کليد
 • فصل 12: عمليات بر روي رشته اطلاعات و جدول
 • فصل 13: تعريف ماکرو و روالها و کاربرد آن
 • فصل 14: عمليات فايل
 • فصل 15: برنامه هاي مقيم در حافظه

بارم بندي:

تکاليف و کوئيز:      ۳ نمره
ميانترم:                ۸ نمره
پايانترم:                ۹ نمره
حضور و غياب:      ۳/۱۶ از جلسات، غيبت مجاز است و بيش از آن معرفي به آموزش
فایلهای درس:
فصل سیزدهم
مشاهده
فصل دوازدهم
مشاهده
فصل یازدهم
مشاهده
فصل دهم
مشاهده
فصل نهم
مشاهده
فصل هشتم
مشاهده
فصل هفتم
مشاهده
فصل ششم
مشاهده
فصل پنجم
مشاهده
فصل سوم
مشاهده
فصل چهارم
مشاهده
فصل دوم
مشاهده
فصل اول
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰
سه شنبه۱۱:۰۰ - ۱۲:۳۰
کمک مدرس:
علی متکلم - حمید دانشور
daneshvar.pgu@gmail.com --- alimotekallem@iran.ir
کلاس حل تمرین:
دوشنبهیکشنبه ساعت ۸-۱۰:۰۰ دوشنبه ساعت ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
امتحان میانترم:
۱۳۹۲/۰۸/۲۷
امتحان پایانترم:
۱۳۹۲/۱۰/۱۴۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.