وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
ذخیره و بازیابی اطلاعات
سال تحصیلی: ۱۳۹۲
ترم : دوم (زمستان)
کتاب مرجع:
An Introduction to Information Retrieval, Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze. Cambridge University Press, Cambridge, England.

محتوای درس:
بازيابي اطلاعات و جستجوي وب (Information Retrieval & Web Search)

رئوس مطالب:
۱- مفاهيم مقدماتي
۲- مدلهاي بازيابي اطلاعات
۳- پيش پردازش اسناد متني و نکات پياده سازي سيستم هاي بازيابي اطلاعات
۴- ارزيابي سيستم هاي بازيابي اطلاعات
۵- عمليات مربوط به پرسش (Query)
۶- زبان هاي بيان پرسش
۷- خصوصيات متن
۸- جستجوي وب
۹- جمع آوري اطلاعات تحت وب (Spidering)

بارم بندي:
  • ميانترم: ۸ نمره
  • پايانترم: ۱۰ نمره
  • تکاليف و کوئيز: ۲ نمره
  • فعاليت کلاسي يا پروژه: حداکثر ۳ نمره
  • غیبت بیش از ۳/۱۶ جلسات، معرفی به آموزش
فایلهای درس:
۱۰- آنالیز پیوند
مشاهده
۹- Spidering (ارائه آقای مومنی)
مشاهده
۹- Spidering (اسلاید انگلیسی)
مشاهده
۸-جستجوی وب (ارائه آقای شکرایی)
مشاهده
۸-جستجوی وب (اسلاید انگلیسی)
مشاهده
۷- خصوصیات متن و زبان
مشاهده
۶- زبان های بیان پرسش
مشاهده
۵- عملیات پرسش
مشاهده
ساختار درختهای B و B+
مشاهده
۴- ارزیابی سیستم های بازیابی اطلاعات
مشاهده
۳- نکات پیاده سازی
مشاهده
۲- مدلهای بازیابی اطلاعات
مشاهده
۱- مقدمه
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
کتاب مرجع درس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۱:۰۰ - ۱۲:۳۰
چهارشنبه۱۱:۰۰ - ۱۲:۳۰
امتحان میانترم:
دوشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
امتحان پایانترم:
۱۳۹۳/۰۳/۲۲۱۴:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.