وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
سال تحصیلی: ۱۳۹۲
ترم : دوم (زمستان)
 کتاب مرجع:
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی، تالیف ترنس دبلیو. پرات، ترجمه مهندس جعفرنژاد قمی

سرفصل مطالب:
فصل اول: اصول طراحي زبانها
فصل دوم: اثرات معماري ماشين
فصل سوم: اصول ترجمه زبان
فصل پنجم: انواع داده اوليه
فصل ششم: بسته بندي
فصل هفتم: وراثت
فصل هشتم: کنترل ترتيب اجرا
فصل نهم: کنترل زيربرنامه
فصل دهم: مديريت حافظه

بارم بندی:
  • میانترم: ۶ نمره
  • پایانترم: ۸ نمره
  • کوئیز و تکالیف: ۵ نمره
  • فعالیت کلاسی: حداکثر مثبت یا منفی ۳ نمره
  • غیبت بیش از ۳/۱۶ جلسات، معرفی به آموزش
فایلهای درس:
۱۰- مدیریت حافظه
مشاهده
۹- کنترل زیربرنامه
مشاهده
۸- کنترل ترتیب اجرا
مشاهده
۷- وراثت
مشاهده
۶- بسته بندی
مشاهده
۵- انواع داده اولیه
مشاهده
۳- اصول ترجمه زبان
مشاهده
۲- اثرات معماری ماشین
مشاهده
۱- اصول طراحی زبان ها
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰کلاس ۱۱۱
امتحان میانترم:
سه شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۹۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۳/۰۳/۲۱۱۰:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.