وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
اصول طراحی پایگاه داده ها
سال تحصیلی: ۱۳۹۳
ترم : اول (پاییز)

مراجع:

 • مفاهيم بنيادي پايگاه داده ها، تاليف دکتر روحاني رانکوهي
 • Database System Consepts, by Korth & Silbershatz
 • درس و کنکور پايگاه داده ها، مهندس مقسمي

رئوس مطالب:

 • مفاهيم بنيادي پايگاه داده ها
 • مدلسازي معنايي ER و EER
 • مدل رابطه اي و مفهوم کليدها در مدل رابطه اي
 • جبر رابطه اي
 • نگاشت نمودار EER به رابطه ها
 • زبان SQL
 • وابستگي هاي تابعي
 • نرمالسازي

بارم بندي:

تکاليف و کوئيز:        ۳ نمره
ميانترم:                  ۸ نمره
پايانترم:                  ۹ نمره
حضور و غياب:         ۳/۱۶ از جلسات، غيبت مجاز است و بيش از آن معرفي به آموزش
فایلهای درس:
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
مشاهده
معرفی درس و شرح برنامه کلاس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
چهارشنبه۱۴ - ۱۷
کمک مدرس:
علی متکلم
کلاس حل تمرین:
سه شنبه۱۹ - ۲۰
امتحان میانترم:
چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۲
امتحان پایانترم:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.