وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
طراحی زبانهای برنامه سازی
سال تحصیلی: ۱۳۹۵
ترم : دوم (زمستان)
 کتاب مرجع:
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی، تالیف ترنس دبلیو. پرات، ترجمه  جعفرنژاد قمی

سرفصل مطالب:
فصل اول: اصول طراحي زبانها
فصل دوم: اثرات معماري ماشين
فصل سوم: اصول ترجمه زبان
فصل پنجم: انواع داده اوليه
فصل ششم: بسته بندي
فصل هفتم: وراثت
فصل هشتم: کنترل ترتيب اجرا
فصل نهم: کنترل زيربرنامه
فصل دهم: مديريت حافظه

بارم بندی:
  • پایانترم: 12 نمره
  • کوئیزها: 8 نمره
  • فعالیت کلاسی: حداکثر مثبت یا منفی 2 نمره
  • غیبت بیش از ۳/۱۶ جلسات، معرفی به آموزش
فایلهای درس:
۷- وراثت
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
۹- کنترل زیربرنامه
مشاهده
۸- کنترل ترتیب اجرا
مشاهده
۶- بسته بندی (بخش دوم)
مشاهده
۶- بسته بندی (بخش اول)
مشاهده
۵- انواع داده اولیه (بخش دوم)
مشاهده
۵- انواع داده اولیه (بخش اول)
مشاهده
۳- اصول ترجمه زبان
مشاهده
۲- اثرات معماری کامپیوتر
مشاهده
۱- اصول طراحی زبان ها
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۱:۳۰ - ۱۴:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۶/۰۳/۲۴۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.