وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
ذخیره و بازیابی اطلاعات
سال تحصیلی: ۱۳۹۴
ترم : دوم (زمستان)
کتاب مرجع:
An Introduction to Information Retrieval, Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze. Cambridge University Press, Cambridge, England.
ترجمه فارسی:
   مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات، دکتر هدیه ساجدی، زهراسادات تقوی، فرنازسادات تقوی.
محتوای درس:
بازيابي اطلاعات و جستجوي وب (Information Retrieval & Web Search)

رئوس مطالب:
۱- مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات و جستجوی وب
۲- مدلهاي بازيابي بولین
۳- شاخص گذاری و شاخص معکوس
۴- پيش پردازش اسناد متني و تشکیل فرهنگ واژگان
۵-مدل فضای برداری و وزندهی به کلمات و رتبه بندی اسناد
۶- ارزيابي سيستم هاي بازيابي اطلاعات
7- عمليات مربوط به پرسش (Query)
8- خصوصيات متن
9- آنالیز پیوند (Link Analysis)
10- جمع آوري اطلاعات تحت وب (Spidering)

بارم بندي:
  • ميانترم:               7 نمره
  • پايانترم:               7 نمره
  • تکالیف و کوئيزها:  6 نمره
  • فعاليت کلاسی:    1- تا 2+ نمره
  • غیبت بیش از ۳/۱۶ جلسات، معرفی به آموزش
فایلهای درس:
الگوی راهنمای پیاده سازی یک سیستم بازیابی اطلاعات پایه
مشاهده
۱_مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات و جستجوی وب
مشاهده
۰_معرفی درس
مشاهده
An Introduction to Information Retrieval_Manning
مشاهده
آنالیز پیوند
مشاهده
خصوصیات متن در زبان
مشاهده
عملیات پرسش: بازخورد مرتبط و گسترش پرسش
مشاهده
ارزیابی سیستم های بازیابی اطلاعات
مشاهده
مدل فضای برداری (Vector Space Model)
مشاهده
رتبه بندی اسناد و وزندهی به کلمات
مشاهده
فهرست واژگان جهت شاخص گذاری
مشاهده
مدل بازیابی بولین و شاخص معکوس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰
کمک مدرس:
علی خواجه پور
امتحان میانترم:
۱۳۹۵/۰۲/۰۷۰۸:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۵/۰۳/۲۲۱۰:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.