وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
مدارهای منطقی
سال تحصیلی: ۱۳۹۵
ترم : اول (پاییز)

کتاب مرجع:

  • اصول طراحي ديجيتال، تاليف موريس مانو، ترجمه دياني.

 سرفصل مطالب:

  • فصل۱: سيستم هاي عدد نويسي و کدگذاري
  • فصل۲: اجزا تشکيل دهنده مدارهاي منطقي
  • فصل۳: طراحي مدارهاي بدون حافظه (ترکيبي)
  • فصل۴: مدارهاي با مقياس متوسط (MSI)
  • فصل۵: تحليل و طراحي مدارهاي حافظه دار (ترتيبي)

 بارم بندي:

  • ميانترم:            8 نمره
  • پايانترم:            9 نمره
  • تکليف و کوئيز:    3 نمره
  • حضور و غیاب:   ۳/۱۶ از جلسات، غیبت مجاز است و بیش از آن معرفی به آموزش
فایلهای درس:
تکلیف سری ۶ (تحویل ۱۶ دیماه)
مشاهده
تکلیف سری ۵ (تحویل ۸ دیماه)
مشاهده
تکلیف سری ۴ (تحویل ۲۴ آذرماه)
مشاهده
تمرین سری ۳ (مهلت ۲۵ آبان)
مشاهده
تکلیف سری ۲ (تحویل ۱۰ آبان ماه)
مشاهده
تکلیف سری ۱ (تحویل ۲۴ مهرماه)
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۳:۰۰-۱۴:۳۰کلاس ۱۱۵
سه شنبه۰۸:۰۰-۰۹:۳۰کلاس ۱۱۵
کمک مدرس:
احمد نیک بخت
logical.951@gmail.com
کلاس حل تمرین:
چهارشنبه۱۱:۴۵ - ۱۲:۴۵
امتحان میانترم:
۱۳۹۵/۰۹/۰۱۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۵۱۰/۱۸۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.