وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
روش پژوهش و ارائه
سال تحصیلی: ۱۳۹۷
ترم : دوم (زمستان)
منبع اصلی درس:
شيوه ي ارائه مطالب علمي و فني، سيد محمد تقي روحاني رانکوهي،  انتشارات جلوه، 1391

منابع کمکی:
مهارت هاي دانشجوئي، رزي بينگهام، دانشگاه علم و صنعت، 1381
e-Research: Methods, strategies and Issues Terry Anderson, Heather Kanuka, Pearson Education Inc, 2003

سرفصل مطالب:
فصل 1 : مفهوم ارائه
فصل 2 : ارائه کتبي
فصل 4 : ارائه شفاهي
فصل 3 : نوشتار علمي و فني

ارزشیابی:
ارائه شفاهی                   ۶ نمره
ارائه کتبی                       ۴ نمره
مقاله                              ۴ نمره
تکالیف                            ۵ نمره
ارائه های بدون هماهنگی   ۱ نمره
فعالیت کلاسی                 ۲± نمره
غیبت 3/16 از جلسات کلاس مجاز و بیشتر معرفی به آموزش
شرط لازم برای گذراندن درس: کسب نصف نمره از تمام آیتمها

* برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فایل معرفی درس رجوع نمایید.
فایلهای درس:
برنامه زمانبندی ارائه ها
مشاهده
بخش۲- ارائه کتبی (قسمت دوم)
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
قالب تهیه گزارش کتبی و مقاله
مشاهده
بخش ۳- نکات تکمیلی درمورد ارائه شفاهی
مشاهده
بخش ۳- ارائه شفاهی
مشاهده
بخش۲- ارائه کتبی (قسمت اول)
مشاهده
بخش۱- مفهوم ارائه و عوامل موثر بر آن
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰
چهارشنبه۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۸/۰۴/۰۵۰۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.