وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب
سال تحصیلی: ۱۳۹۶
ترم : اول (پاییز)
 کتاب مرجع:
An Introduction to Information Retrieval, Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze. Cambridge University Press, Cambridge, England.
ترجمه فارسی:
   مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات، دکتر هدیه ساجدی، زهراسادات تقوی، فرنازسادات تقوی.

رئوس مطالب:
۱- مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات و جستجوی وب
۲- مدلهاي بازيابي بولین
۳- شاخص گذاری و شاخص معکوس
۴- پيش پردازش اسناد متني و تشکیل فرهنگ واژگان
۵-مدل فضای برداری و وزندهی به کلمات و رتبه بندی اسناد
۶- ارزيابي سيستم هاي بازيابي اطلاعات
7- عمليات مربوط به پرسش (Query)
8- خصوصيات متن
9- آنالیز پیوند (Link Analysis)


بارم بندي:
  • ميانترم:                   7 نمره
  • پايانترم:                   7 نمره
  • تکالیف و کوئیزها:   7 نمره
  • پروژه و مقاله:          10 نمره
  • غیبت بیش از ۳/۱۶ جلسات، معرفی به آموزش

    کسب حداقل نصف نمره از امتحانات میانترم و پایانترم لازمه گذراندن درس خواهد بود.

فایلهای درس:
تمرین سری ۵) مهلت ۳۰ دیماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۴) مهلت ۳۰ آذرماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۳) مهلت ۸ آبانماه ۹۶
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
بخش ۸، آنالیز پیوند
مشاهده
بخش ۷، خصوصیات آماری متن و زبان
مشاهده
بخش ۶، عملیات پردازش پرسش
مشاهده
بخش ۵، ارزیابی سیستمهای بازیابی اطلاعات
مشاهده
بخش ۴، وزندهی به کلمات و مدل فضای برداری (۲)
مشاهده
بخش ۴، وزندهی به کلمات و مدل فضای برداری (۱)
مشاهده
بخش ۳، پيش پردازش و تشکيل فرهنگ لغات
مشاهده
کتاب مرجع (مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات)
مشاهده
بخش ۲، بازیابی بولین و شاخص معکوس
مشاهده
بخش ۱، مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات و جستجوی وب
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
امتحان میانترم:
۱۳۹۶/۰۹/۰۶۱۵:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۶/۱۰/۲۷۰۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.