وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
پایگاه داده ها
سال تحصیلی: ۱۳۹۶
ترم : اول (پاییز)
 

مراجع:

 • مفاهيم بنيادي پايگاه داده ها، تاليف دکتر روحاني رانکوهي
 • Database System Consepts, by Korth & Silbershatz
 • درس و کنکور پايگاه داده ها، مهندس مقسمي

رئوس مطالب:

 • مفاهيم بنيادي پايگاه داده ها
 • مدلسازي معنايي ER و EER
 • مدل رابطه اي و مفهوم کليدها در مدل رابطه اي
 • جبر رابطه اي
 • نگاشت نمودار EER به رابطه ها
 • زبان SQL
 • وابستگي هاي تابعي
 • نرمالسازي

بارم بندي:

تکاليف و کوئيز:        ۳ نمره
ميانترم:                  ۸ نمره
پايانترم:                  ۹ نمره
حضور و غياب:         ۳/۱۶ از جلسات، غيبت مجاز است و بيش از آن معرفي به آموزش

فایلهای درس:
تمرین سری ۴) مهلت ۰۴ دیماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۳) مهلت ۲۰ آذرماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۲) مهلت ۵ آذرماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۱) مهلت ۱ آبانماه ۹۶
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
بخش۱، مفاهیم بنیادی
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۱:۳۰-۱۲:۳۰
دوشنبه۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان میانترم:
۱۳۹۶/۰۹/۰۶۱۳:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۰:۳۰-۱۲:۳۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.