وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
آزمایشگاه سیستم عامل
سال تحصیلی: ۱۳۹۵
ترم : اول (پاییز)
زمان برگزاری آزمایشگاه:

گروه 100 => سکشن چهارشنبه
گروه 101 => سکشن سه شنبه

فایلهای درس:
دستورکار ششم
مشاهده
دستورکار پنجم
مشاهده
دستورکار چهارم
مشاهده
دستورکار سوم
مشاهده
دستورکار دوم
مشاهده
دستورکار اول
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰
چهارشنبه۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰
کمک مدرس:
علیرضا شکری زاده
alireza.shokrizade1992@gmail.com
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.