وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
مهندسی نرم افزار
سال تحصیلی: ۱۳۹۷
ترم : دوم (زمستان)
کتاب مرجع: 
مهندسی نرم افزار «رهیافتی برای یک اهل فن»، جلد اول، نوشته پروفسور راجر اس. پرسمن.

رئوس اصلی مطالب:
مقدمه
مدیریت ریسک
فنون آزمون نرم‌افزار
راهبردهای آزمون نرم‌افزار
معیارهای تکنیکی برای نرم افزار
تجزیه و تحلیل شیء گرا
UML
vمتدولوژی توسعه نرم‌افزارScrum

نحوه ارزیابی:
امتحان پايان‌ترم (۹۸/۰۳/۲۶)   ۷ نمره
پروژه گروهی                       ۸ نمره
ایده و ارائه آن        ۲ نمره
تحلیل ریسک        ۲ نمره
مستندات طراحی  ۴ نمره
پیاده سازی پروژه                  ۵ نمره
سایت گروهی پروژه              ۱+ نمره
درج تکوینی نتایج فعالیت‌های فردی و گروهی
فعالیت کلاسی                    ۱+ نمره

------------------- ۲۲ نمره ---------------------

کسب نصف نمره پایانترم جهت گذراندن درس الزامیست.

فایلهای درس:
۶- آزمون نرم‌افزار
مشاهده
نتایج امتیازبندی ایده ها
مشاهده
۵- UML
مشاهده
۴- مدیریت ریسک
مشاهده
۳- توسعه اپلیکیشنهای موبایل
مشاهده
۲- خلق ایده کسب و کار جدید
مشاهده
۱- مقدمه (بوم مدل کسب و کار)
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰کلاس ۱۱۱
چهارشنبه۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰کلاس ۱۱۱
امتحان پایانترم:
۱۳۹۸/۰۳/۲۶۱۰:۳۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.