وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
نوع پروژه:

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پروژه: کشف مفهوم تصاویر صفحات وب به منظور بازیابی تصویر براساس مفهوم
وابسته به سازمان: دانشگاه شیراز
مجری پروژه: سید محمد بیدکی
سال آغاز: 1387
سال اتمام: 1389
توضیحات:
چکیده:
سيستم­هاي بازيابي تصوير براساس محتوا، اغلب نياز کاربر را به علت شکاف معنايي بين پرسش و خصوصيات بصري تصوير، برآورده نمي­کنند. علت اين شکاف معنايي، خطا در ا ستخراج مفهوم واقعي از تصوير مي­باشد. استخراج مفهوم از تصوير کاري بسيار دشوار است و اکثر تکنيک­هاي موجود، تعدادي کلاس مفهومي ازپيش تعريف­ شده را درنظر گرفته و تصاوير را طي يک فرايند يادگيري، به اين دسته ­ها منتسب مي­نمايند. اما در محيطي مثل وب که دسته­ هاي مفهومي، متعدد و نامشخص هستند، چنين رويکردهايي کارايي ندارند. به عنوان يك راهکار مي­توان شکاف مفهومي را با استخراج مفهوم تصوير از متون موجود در پيرامون آن، تاحدودي برطرف نمود. با توجه به اين نکته که يک تصوير در وب، عموماً همراه با قالب­هاي مختلف متن ظاهر مي­شود، چنين روشي قابل استفاده است.

هدف اصلي در اين پايان­ نامه، نمايش مفهوم تصوير به ­وسيله متن پيرامون آن و سپس استفاده از تکنيک­هاي بازيابي اطلاعات متني براي بازيابي تصاوير مرتبط با مفهوم موردنياز کاربر مي­باشد. سيستم بازيابي اطلاعات ارائه­ شده، براي بهبود کارايي در کشف تصاوير مرتبط با مفهوم، از يک رويه توسعه پرسش استفاده مي­کند. مبناي کار روش توسعه پرسش پيشنهادي، استفاده از يادگيري فعال در انتخاب آموزنده­ ترين سندها براي جذب بازخورد کاربر است. اسناد باتوجه به بازخوردهاي موجود، دسته­ بندي شده و نتيجه به عنوان بازخورد ضمني، در فرايند توسعه پرسش شرکت داده مي­شود.
نتايج آزمايشات نشان­ دهنده بهبود کارايي سيستم بازيابي اطلاعات درصورت استفاده از اين رويکرد جديد جذب بازخورد، نسبت به روش­هاي پايه بازخوردِ مرتبط مي­باشد. تأثير رويکرد ارائه­ شده وقتي بيشتر مشخص مي­شود که مفهوم مورد جستجوي کاربر صراحتاً در صفحات وب ظاهر نشده باشد. درچنين شرايطي رويکرد پيشنهادي مفاهيم نهفته در اسناد را بسيار بهتر کشف و استخراج مي­نمايد.
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.