وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
نوع پروژه:

نرم افزار کاربردی

عنوان پروژه: نرم افزار راهنمای نقشه شهر یزد تحت موبایل
وابسته به سازمان: شرکت مهندسین مشاور طیف زمین و شهرداری یزد
مجری پروژه: سید محمد بیدکی - مسعود مرتضایی فر
سال آغاز: 1386
سال اتمام: 1387
فایل مرتبط با پروژه: هم اکنون برای این پروژه، فایل "4_Yazd_GSET.jar" ثبت شده است.
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.