وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
نوع پروژه:

طرح پژوهشی

عنوان پروژه: سیستم هوشمند تشخیص بیماریهای دهان و دندان
وابسته به سازمان: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجری پروژه: بیدکی - بیگلری - جعفری - فرجی - یوسفی
سال آغاز: 1387
سال اتمام: 1388
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.