وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
نوع پروژه:

طرح پژوهشی

عنوان پروژه: طراحی نرم افزارتحت وب مسیریابی و سیستم پیشنهاد دهنده خصوصیات مسیر
وابسته به سازمان: دانشگاه شیراز
مجری پروژه: بیدکی - اسدی - ترابی - طاهری - فرجی - دکتر سامی
سال آغاز: 1387
سال اتمام: 1388
توضیحات:
جهت شرکت در مسابقه بین المللی IEEE SCORE 2009 در زمینه مهندسی نرم افزار
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.