وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
نوع پروژه:

طرح پژوهشی

عنوان پروژه: دسته بندی داده ها با رویکرد یادگیری فعال
وابسته به سازمان: دانشگاه شیراز
مجری پروژه: بیدکی - موسوی
سال آغاز: 1388
سال اتمام: 1389
توضیحات:
جهت شرکت در مسابقات بین المللی Active Learning Causality از مجموعه کنفرانسهای WCCI 2012.
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.